«Непорочное зачатие», картина Мурильо. Иконография включает изображение Марии, парящей в небесах на полумесяце
«Непорочное зачатие», Питера Пауля Рубенса в Прадо.

Непоро́чное зача́тие Де́вы Мари́и (лат. Immaculata conceptio, у, например, греко- и сирокатоликов — «Зачатие святой Анной», официально — др.-греч. Ἡ σύλληψις τῆς ἁγίας καὶ θεοπρομήτορος Ἄννης) — догмат в католицизме, согласно которому Дева Мария была зачата от обычных родителей — Анны и Иоакима, но не унаследовала первородный грех.

История догмата

Особое почитание Богородицы закрепилось в христианской традиции в святоотеческую эпоху. Согласно учению Католической церкви, догмат о Непорочном зачатии Девы Марии, как и другие догматы Церкви, является догматическим закреплением веры, присутствовавшей ранее среди народа в форме Священного Предания.

Наиболее раннее свидетельство доктрины Непорочного зачатия Девы Марии в сформулированном виде содержится в трактате Эдмера, биографа святого Ансельма Кентерберийского, De Conceptione Sanctae Mariae (XII в). Эта доктрина, однако, оспаривалась Бернардом Клервосским, Александром Гэльским, Бонавентурой. Последние, хотя и верили в чистоту Девы Марии, не соглашались с утверждением о благодатной защите её от первородного греха во время зачатия, усматривая в этом противоречие с учением об искуплении Иисусом Христом всех людей[1]. Устранение данного противоречия обосновывается в трудах Уильяма Уэрского (William of Ware) и особенно Иоанна Дунса Скота, который полагал, что Мария была освобождена от первородного греха в предвидении будущего искупления Иисусом Христом[2].

Полемика на эту тему продолжалась долгое время. В 1476 году Папа Сикст IV запретил противоположным сторонам обвинять друг друга в ереси[3]. В 1617 году Папа Павел V запретил публично опровергать Непорочное зачатие[3]. Папа Григорий XV заявил, что Святой Дух не открыл Церкви всей тайны Непорочного зачатия, однако ещё более ужесточил запрет Павла V, распространив его на любые утверждения против этой доктрины в письменной форме[3]. В 1661 году Александр VII зафиксировал всеобщее церковное почитание Непорочного зачатия специальной буллой, хотя не провозгласил однозначного догматического определения[3]. Такое определение было провозглашено только Папой Пием IX.

Догматическое определение

8 декабря 1854 года Папа Пий IX издал буллу Ineffabilis Deus, в которой говорилось:

«…Мы заявляем, провозглашаем и определяем, что учение, которое придерживается того, что Блаженная Дева Мария была с самого первого момента Своего Зачатия, особой благодатью и расположением Всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса Христа, Спасителя рода человеческого, сохранена не запятнанной никаким пятном первородного греха, является учением, явленным в Откровении Богом, и потому в него должно твердо и постоянно верить всем верным. Эта „сияющая и совершенно уникальная святость“, которой Она „одарена с первого мига Своего зачатия“, целиком дана ей Христом: Она „искуплена возвышеннейшим образом в предвидении заслуг Её Сына“».

Хотя догмат о безошибочности папы был установлен позже, чем догмат о непорочном зачатии, считается, что догматическое определение Непорочного зачатия Девы Марии соответствует всем условиям Ex cathedra, а потому на него распространяется догматическая безошибочность.

Праздник Непорочного зачатия отмечается 8 декабря и является в католическом календаре одним из главных богородичных праздников. Имеет высший статус в иерархии католических праздников — торжества.

Апологетические ссылки

В конституции Ineffabilis Deus Папа Пий IX обращается прежде всего к так называемому протоевангелию, содержащемуся в словах, обращённых к змею: «И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову» (Быт. 3:15). Согласно католическому пониманию, в этих словах заключено пророчество о женщине, которая будет находиться во вражде с сатаной, поскольку будет свободна от греха. Некоторые католические богословы также считают, что слова Архангела Гавриила: «Радуйся, благодатная, Господь с Тобою» подразумевают особенную благодать, дарованную Марии в сохранении от греха. Аналогичным образом понимаются также слова Песни Песней: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе».

Католическое богословие ссылается также на высказывания многих Отцов Церкви. В православной традиции, однако, эти высказывания понимаются как свидетельства непорочности Марии в значении её особенной личной святости, но не в значении предохранения от первородного греха. Это находит отражение и в православном богослужении, где Мария почитается как «достойнейшая херувимов и несравненно славнейшая серафимов», «Пресвятая, пречистая, преблагословенная и прославленная Богородица и Приснодева Мария».

Католические авторы полагают, что в православных литургических текстах отражена древняя вера в Непорочное зачатие Богородицы, хотя и не в прямой форме. К примеру, в кондаке на Рождество Богородицы это событие связывается с прерыванием действия первородного греха: «Адам и Ева от тли смертныя освободистася, Пречистая, в святем рождестве Твоем»[4].

Конституция II Ватиканского Собора Lumen Gentium констатирует:

«… у Святых Отцов возобладал обычай называть Богородицу Всесвятой и от всякой скверны греха предохранённой, как бы образованной Святым Духом и созданной как новое творение».

При этом документ ссылается на труды святых Германа Константинопольского, Анастасия Антиохийского, Андрея Критского и Софрония[5].

Католическая апологетика использует также слова Патриарха Константинопольского Георгия Схолария (Геннадия II), который принимал учение о Непорочном зачатии Девы Марии в XV веке[4]. Слова эти приводятся и в книге православного протоиерея Иоанна Мейендорфа «Византийское богословие. Догматические Вопросы», где он пишет:

«Единственным византийским богословом, бесспорно понявшим и принявшим западное представление как о первородном грехе, так и учение о непорочном зачатии, был Геннадий Схоларий (= ок.1472 г.). „Божественная благодать совершенно освободила Марию, — пишет он, — совершенно, как если бы она была девственно зачата (sic.)… Так как она была совершенно свободна от греховности и наказания прародителей — преимущество, которого она сподобилась единственная из людей, у (нечестивых) мыслей не было никакой возможности проникнуть в Её душу, и она стала святилищем Божества, как по телу, так и по душе.“ — интересные мысли из уст убежденного томиста, отвергающего здесь негативные представления самого Фомы Аквинского. Взгляды Геннадия являют собой характерное для Запада учение о грехе, и в этом предопределяет утверждения позднейших православных богословов, ведь некоторые из них в своей мысли стали следовать категориям западной схоластики»[6].

Витторе Кривелли. «Непорочное зачатие» для церкви Святого Фортуната в Фалероне, 8 сентября 1479

Католическая апологетика ссылается, в частности, также и на слова святого Димитрия Ростовского: «Ангели дивятся зачатию Твоему, Чистая, како Ты, от семени зачатая, греху бысть непричастна». Учение о Непорочном зачатии содержалось в первом издании «Четьи-минеи», которые составил святой Димитрий Ростовский, однако из последующих изданий оно было устранено по распоряжению Патриарха Московского Иоакима[4]. Они отмечают ещё и то, что веру в Непорочное зачатие Девы Марии сохранили старообрядцы (см. далее). Учение о Непорочном зачатии изложил и Симеон Полоцкий в своей книге «Жезл правления», а также Антоний (Радивиловский) в своем сочинении «Огородок Марии Богородицы», Иоаникий (Галятовский) в «Небо нове» и Лазарь (Баранович) в сочинениях: «Меч Духовный» и «Труби словес проводуючих».

Догмат Непорочного зачатия получил дополнительное подтверждение в глазах католиков благодаря Лурдским явлениям 1858 года, когда святая Бернадетта Субиру засвидетельствовала о том, что Дева Мария назвалась «Я — Непорочное зачатие».

Католическая иконография Непорочного зачатия Девы Марии

Официальная иконография долгое время отсутствовала. В 1479 году художник Витторе Кривелли и приоры города Фалерона, заказавшие ему алтарный образ, создали один из первых её образцов. Картина «Непорочное зачатие» представляет стоящую Мадонну, молящуюся со сложенными руками лежащему на четырёх херувимах младенцу, — образ, очень часто используемый позже, хотя и не превратившийся в обязательный канон. Итальянский искусствовед Джузеппе Каприотти предполагал, что тип стоящей Мадонны, которая молится младенцу-Иисусу со сложенными руками, вероятно, происходит из откровений Бригитты Шведской. Но в устоявшейся иконографии, основанной на этом видении, Мария обычно стоит на коленях, хотя всегда со сложенными руками и с наклоненной головой, а сам этот эпизод обычно происходит в пещере или в хижине. Фон картины составлен из «абсурдных» фигур и символизирует богословскую тайну: неестественный поворот пола, яблоко — символ греха Адама, который искупил Христос, огурец, намекающий на Воскресение, стеклянная ваза с красными гвоздиками, символы соответственно чистоты Мадонны и её любви. Элемент, скрывающий намёк на непорочность зачатия Мадонны, — роспись её мантии, где происходит борьба между драконом с крыльями летучей мыши и летящей на него птицей феникс[7].

Отношение вне католичества

Православие

Непорочное зачатие, иконостас Перлез, Воеводина, Сербия, Иконография включает изображение Марии, парящей в небесах на полумесяце

Догмат о Непорочном зачатии, где утверждается отсутствие первородного греха у Богородицы, в православии не признаётся. Этот догмат, как и другие специфически-католические догматы, православные богословы считают ересью. Кроме того, Православная церковь не считает Богородицу, как и любого человека (кроме Христа), свободной от личных грехов на протяжении всей её жизни. Учение о том, что любой человек ежедневно грешит в земной жизни, закреплено соборно на Карфагенском соборе, в 129 его каноне[8], а также во многих богослужебных текстах Православной церкви[9][10][11]. Святитель Иоанн Шанхайский, категорически отрицавший непричастность Богоматери как первородному, так личному греху, писал:

«Учение о безгрешности Богоматери учению православному не только чуждо, но и противно. Имея много свидетельств против себя, оно не имеет никаких за себя»[12].

Однако, среди современных православных богословов иногда присутствуют и противоположные точки зрения. К примеру, епископ Каллист (Уэр) пишет:

«Все православные согласно веруют в то, что Богоматерь свободна от фактического греха. Но свободна ли Она также от первородного греха? Иными словами, согласны ли православные с католической доктриной непорочного зачатия, провозглашенной в качестве догмата папой Пием IX в 1854 г.? Догмат гласит, что Мария с момента Её зачатия матерью, св. Анной, особым действием Бога была освобождена от „всякого следа первородного греха“. Фактически Православная церковь никогда не делала официальных и окончательных заявлений по данному вопросу. В прошлом отдельные православные авторы если не прямо утверждали доктрину непорочного зачатия, то, по крайней мере, были близки к ней, но после 1854 г. подавляющее большинство православных отвергло этот догмат по нескольким причинам. Православные чувствуют, что догмат не является необходимым; они также чувствуют, что в том виде, в каком он был сформулирован Римско-католической церковью, он подразумевает неверное понимание первородного греха; они с подозрением относятся к этому догмату, поскольку он отрывает Марию от прочих потомков Адама, помещает Её в какой-то совершенно иной план, нежели всех других праведных мужей и жен Ветхого Завета. Тем не менее, с православной точки зрения, вопрос относится в целом скорее к области богословских мнений, и если сегодня кто-то из православных почувствует побуждение уверовать в непорочное зачатие, его за это не сочтут еретиком»[13].

Каждый год 9 (22) декабря Православная церковь празднует Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы [1].

Старообрядчество

В ранней старообрядческой литературе содержатся идеи о том, что Богородица не имела на себе скверны первородного греха, и утверждения, что это учение изменено реформой патриарха Никона. К примеру, в «Грамоте старообрядческого священника Никиты Добрынина к царю Алексею Михайловичу», написанной против мнения о наличии прародительного греха в Богородице в книге «Скрижаль»[14], говорится:

«… И паки о Пресвятой Богородице напечатано сице: …скверна прародительная бяша в Ней. И то, государь, напечатано от еретик, понеже бо Пресвятая Богородица из чрева матерьня освящена и Богу в жилище проуготованна, а Дух Пресвятый осени ю к зачатию Слова Божия, а не от скверны очисти, и о сем пространно писано…

Да о Пресвятей же Богородице в той никонове книге напечатано, …совершенно вопреки Божественному писанию, еже есть сице: …Святому Духу пришедше на ню, и очистившу словом архангела Гавриила. Зане скверна прародителная бяша в ней. И то, государь, напечатано на Пречистую и Приснодевственную Богоматерь от лжетворные еретические хулы. Понеже Дух Святый на Пречистую Богородицу сниде и осени ю к зачатию Сына Божия, а не скверны очисти.

…И ныне, великий государь, боимся тогоже, чтоб нам тою никониянскою книгою не прогневати премилостивыя своея и превеликия заступницы, Пресвятыя Богородицы, о нейже живем и всю надежду на ню полагаем в нынешнем и будущем веке, аминь»[15].

Это учение долго сохранялось среди части старообрядцев. В 1841 году инок Павел Белокриницкий написал Устав для монастыря в Белой Кринице, который был принят в обители. В Уставе записано:

… сию преблагословенную владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, от семени чистаго и еще прежде зачатия ея предочищеннаго и освященнаго. Тем убо сия (Богородица) едина от родов предъизбранная и от пророк пронареченная, содетеля всего мира мати, не только отнюдь первородныя скверны бысть непричастна, но даже вся яко небо чиста и добра зело пребысть[16]

В 1846 году греческий митрополит Амвросий (Паппа-Георгополи) подписал Устав Белокриницкого монастыря и был принят в старообрядчество. Впоследствии под влиянием критики со стороны как деятелей Российской Православной Церкви, так и самих старообрядцев вопрос о непорочном зачатии поднимался среди белокриницких старообрядцев, например, это сделал в своей работе епископ Арсений (Швецов), канонизированный в ранге святителя в РПсЦ, признававший правоту догмата о Непорочном зачатии Богородицы, но отмечавший неправомерность его принятия Католической Церковью:

Приснодевая … быв предочищена Духом, стала высшею небес и чищшею светлостей солнечных … Мы же не усомнимся исповедать, что предочищение … окончательно совершилось боговестием ангела Иоакиму и Анне[17]

В настоящее время в старообрядчестве нет четкого учения о Непорочном зачатии.

Старокатолицизм

Старокатолицизм не отрицает возможность веры в Непорочное зачатие Девы Марии, однако не принимает эту доктрину в качестве общеобязательного догмата, поскольку отвергает как таковой принцип папской безошибочности, в силу которого этот догмат был провозглашён[18].

Протестантизм

Большинство протестантов отвергают доктрину о Непорочном зачатии Девы Марии, поскольку они не рассматривают развитие догматического богословия вне библейской экзегетики, а данная доктрина не имеет прямых и однозначных обоснований в Библии[19]. Кроме того, догмат о Непорочном зачатии отторгается протестантами, так как приводит их к неприемлемому для них выводу о том, что не все согрешили[20].

Ошибочные представления

Наиболее распространённое неверное представление о Непорочном зачатии Девы Марии связано с употреблением словосочетания «Непорочное зачатие» в русском языке совершенно в другом смысле, в отношении Иисуса Христа: подразумевая, что Он был рождён от девственницы без участия мужчины. В большинстве языков эти термины различаются, например в латыни Immaculata conceptio и Virginalis conceptio. Догмат о Непорочном зачатии Богородицы не утверждает, что она была зачата бессеменным образом, а подчёркивает лишь снятие Божественной волей с Девы Марии первородного греха.

Другое ошибочное понимание догмата заключается в выводе, будто бы из догмата следует, что Дева Мария как сохранённая от греха не нуждается в искуплении. Однако в конституции Ineffabilis Deus прямо сказано о том, что уникальная святость «целиком дана ей Христом: Она „искуплена возвышеннейшим образом в предвидении заслуг Её Сына“». Это предвидение, согласно католическому учению, выражено Марией в словах Магнификата: «И возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём» (Лук. 1:43).

Страны, в которых Непорочное зачатие Девы Марии

Андорра, Аргентина, Австрия, Ватикан, Венесуэла, Восточный Тимор, Испания, Италия, Колумбия, Лихтенштейн, Макао, Мальта, Монако, Никарагуа, Парагвай, Перу, Португалия, Сан-Марино, Сейшельские острова, Чили, Швейцария (частично), Экваториальная Гвинея[21]

См. также